USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE


Ovi Uslovi korišćenja i prodaje važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana SDS Property Solutions doo Beograd, ogranak Nacionalni restoran Bela reka Novi Beograd (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice  www.restoranbelareka.rs 

Podaci o trgovcu

Trgovinu putem internet stranice www.restoranbelareka.rs obavlja SDS Property Solutions doo Beograd, matični broj 21241946, PIB 109782137, kontakt e-mail: info@restoranbelareka.rs
Trgovina iz stava 1. predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.

Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta  www.restoranbelareka.rs  podrazumeva kupovinu od strane registrovanog korisnika.
Minimalan iznos kupovine putem sajta  je 5.000,00 dinara (slovima: pethiljadadinara i 00/100) sa PDV-om, bez troškova dostave.
Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.
Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i Kupca.
Ovi Uslovi korišćenja i prodaje su sačinjeni na srpskom i engleskom jeziku, pa je ugovor između Trgovca i Kupca moguće zaključiti na srpskom i engleskom jeziku.

Kupovina od strane registrovanog korisnika

Kupac može da se registruje kao korisnik sajta www.restoranbelareka.rs na odgovarajućoj stranici i unosom traženih podataka (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail). Podaci će biti čuvani u skladu sa zakonom i politikom privatnosti Trgovca.
Kupovina od strane registrovanog korisnika se obavlja tako što se korisnik prijavi na sistem koristeći svoje registracione podatke (korisničko ime i lozinku), a zatim izabrane proizvode stavi u korpu, izabere način plaćanja i potvrdi porudžbinu.

Način plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta  www.restoranbelareka.rs moguće izvršiti platnim karticama, kao i pouzećem.

Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o uspešnoj kupovini.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.
Od trenutka potvrde porudžbine, rok isporuke je 1 (jedan) radni dan.
Dostava robe koja je poručena putem sajta www.restoranbelareka.rs vrši se putem kurirske službe na teritoriji Republike Srbije. 
Kurirska služba dostavlja pošiljku na adresu koju je kupac naznačio u porudžbini radnim danima u periodu od 08:00h do 17:00h.
Troškove dostave na teritoriji Republike Srbije snosi Trgovac, osim ukoliko je tokom procesa naručivanja ili u potvrdi porudžbine naznačeno drugačije, u iznosu prema redovnom cenovniku kurirske službe važećem na dan porudžbine, o kojem tačnom iznosu će kupac biti obavešten pre slanja porudžbine.

Cene

Sve cene koje su iskazane na sajtu www.restoranbelareka.rs su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV. 
Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.
Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.
Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu 

Saobraznost robe

Sva roba koja se prodaje putem saja twww.restoranbelareka.rs  poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u deklaraciji, koja je navedena uz svaki proizvod.
Saobraznost robe ugovoru se utvrđuje isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom.
Trgovac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, a u suprotnom kupac koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. 
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac. 

Reklamacija i zamena robe

Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen kao i da se nalazi u originalnom pakovanju, a troškove povraćaja snosi Kupac. Kupac mora da navede razloge zamene.
Imajući u vidu da je reč o vaučeru da korišćenje restoranskih usluga, ne važe propisana pravila o zameni i povraćaju robe, reklamacijama, vidljivim ili skrivenim manama, koja su propisana zakonom.
Reklamacija je moguća samo ukoliko je isporučen vaučer na veću ili manju sumu od one koja je plaćena.

Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na sajtu www.restoranbelareka.rs predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje.
Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta www.restoranbelareka.rs u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta www.restoranbelareka.rs koja nisu uređena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.
Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.
Trgovac zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu www.restoranbelareka.rs
U Beogradu, 01.09.2023. godine

SDS Property Solutions doo Beograd
_______________________
Mihailo Stanišić, direktor