USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana SDS Property Solutions doo Beograd, ogranak Nacionalni restoran Bela reka Novi Beograd (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice  www.restoranbelareka.rs

Osnovni podaci o firmi

Naziv firme: SDS PROPERTY SOLUTIONS
Naziv ulice i broj: Tošin Bunar 179, 11070 Novi Beograd
Šifra delatnosti: 5630 – Usluge pripremanja i posluživanja pića
4. Matični broj lica (pravna lica, radnje): 21241946
5. Poreski identifikacioni broj (PIB): 109782137
6. Web: restoranbelareka.rs
7. Broj telefona: 011/6555 097
8. Email: info@restoranbelareka.rs

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za
informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti
kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u
trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost
neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.’

Kontakt podaci

Naziv firme: SDS PROPERTY SOLUTIONS
Naziv ulice i broj: Tošin Bunar 179, 11070 Novi Beograd
Web adresa: www.restoranbelareka.rs
Kontakt telefon: 011/6555 097
E-mail: info@restoranbelareka.rs

Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta www.restoranbelareka.rs (PRODAVNICA) podrazumeva kupovinu od strane registrovanog korisnika.
Minimalan iznos kupovine u Prodavnici putem sajta  je 1.200,00 RSD (slovima: hiljadudvestotinedinara i 00/100) sa PDV-om.
Dostava je besplatna.
Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.
Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i Kupca.
Ovi Uslovi korišćenja i prodaje su sačinjeni na srpskom i engleskom jeziku, pa je ugovor između Trgovca i Kupca moguće zaključiti na srpskom i engleskom jeziku.

Kupovina od strane registrovanog korisnika

Kupac može da se registruje kao korisnik sajta  www.restoranbelareka.rs – Prodavnica na odgovarajućoj stranici i unosom traženih podataka (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail). Podaci će biti čuvani u skladu sa zakonom i politikom privatnosti Trgovca.
Kupovina od strane registrovanog korisnika se obavlja tako što se korisnik prijavi na sistem koristeći svoje registracione podatke (korisničko ime i lozinku), a zatim izabrane proizvode stavi u korpu, potvrdi porudžbinu i izvrši plaćanje platnom karticom kao jedinim mogućim načinom plaćanja.

Način plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta  www.restoranbelareka.rs – Prodavnica je moguće izvršiti samo platnim karticama.

Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o uspešnoj kupovini.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.
Od trenutka potvrde porudžbine, rok isporuke je 48 sati.
Dostava robe se vrši samo na teritoriji Grada Beograda.
Dostava robe koja je poručena putem sajta www.restoranbelareka.rs – Prodavnica vrši se specijalizovanim dostavnim vozilima Trgovca na teritoriji Grada Beograda.
Dostava pošiljki na adresu koju je kupac naznačio u porudžbini vrši se radnim danima u periodu od 08:00h do 16:00h.

Cene

Sve cene koje su iskazane na sajtu www.restoranbelareka.rs – Prodavnica su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.
Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.
Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.
Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu www.restoranbelareka.rs – Prodavnica

Saobraznost robe

Sva roba koja se prodaje putem sajta www.restoranbelareka.rs – Prodavnica poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u deklaraciji, koja je navedena uz svaki proizvod.
Saobraznost robe ugovoru se utvrđuje isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom.
Trgovac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, a u suprotnom kupac koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Reklamacija i zamena robe

Proizvod se u roku trajanja može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen kao i da se nalazi u originalnom pakovanju, a troškove povraćaja snosi Kupac. Kupac mora da navede razloge zamene.
U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili nedostataka, Trgovac je obavezan da kupcu zameni proizvod za ispravan, a sve troškove snosi Trgovac.
Ukoliko kupljeni proizvod za koji se traži zamena ne postoji na stanju, Trgovac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni.
U slučaju nemogućnosti zamene Trgovac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi Kupac.
Za uvažene reklamacije, Trgovac snosi sve troškove transporta.
Oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda kupac je dužan da odmah prijavi kuriru koji isporuči robu, kao i Trgovcu u roku od 24h od prijema robe.
Ukoliko kupac nakon prijema pošiljke utvrdi da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, dužan je da u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, na e-mail: prodavnica@restoranbelareka.rs obavesti Trgovca o nedostacima ili da dostavi popunjen reklamacioni list SDS Property Solutions doo Beograd, na adresu Tošin bunar br. 179, 11070 Novi Beograd, Beograd sa naznakom “Reklamacija Prodavnica BR”.
Rok za odgovor na reklamaciju je 3 dana, a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.
Reklamacioni list se nalazi na sajtu www.restoranbelareka.rs/ – Prodavnica

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Restoran Bela Reka obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Restoran Bela Reka (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Mesara Bela Reka je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na sajtu www.restoranbelareka.rs – Prodavnica predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje.
Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta www.restoranbelareka.rs – Prodavnica u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta www.restoranbelareka.rs – Prodavnica koja nisu uređena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.
Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.
Trgovac zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu www.restoranbelareka.rs – Prodavnica.
U Beogradu, 24.01.2024.g.

SDS Property Solutions doo Beograd
_______________________
Mihailo Stanišić, direktor